Az intézmény nyitva tartása

Az intézmény nyitva tartása

,

SzMSz

6.9 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre lásd SzMSz 6.1.

• Az általános iskolában csak az iskola feladatainak ellátása érdekében lehet tartózkodni.

• Az iskola nyitva tartási idején belül reggel 7,30 és délután 16,30 óra között az igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.

• A vezető eltávozása után 16,30 órától a szervezett foglalkozást tartó pedagógus felelős a rábízott tanulókért és a rendért.

• Az általános iskolához nem tartozó, azzal munkaviszonyban, tanulói jogviszonyban nem álló külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket a Ptk.-ban rögzítettek szerint vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskolai munka- és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.     

• A pedagógusok a folyosón ill. az udvaron 7,15-től a becsengetésig ügyeletet tartanak.

• A pedagógusok a folyosón ill. az udvaron az óraközi szünetekben ügyeletet tartanak.

• A nap végén 16,30 órától 17,00 óráig napközis ügyeletet tartunk.

• A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnökük vagy az igazgatóság írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.

• Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.

• Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet.

• Hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik a tanév elején kifüggesztett rend szerint.

• A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Részükre az intézményben való tartózkodásra engedélyt a fenntartó és az intézményvezető adhat. Tanítási idő alatt a tantermekbe nem léphetnek be.

 

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megörekszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk