Iskolánkról

Ismerkedjen meg iskolánkkal, hitéletünkkel, közösségeinkkel.

Iskolatörténet

Ismerje meg iskolatörténetünket

,

A Kecskeméti Református Általános Iskola a Kecskeméti Református Gyülekezet iskolája. Múltjának, hagyományainak megfelelően, a református hitelvek, erkölcsi normák szerint, a legmodernebb és legmagasabb szintű tudományos ismereteket átadva végzi nevelő és oktató munkáját. Általános iskolánk szellemiségének alapja Krisztus evangéliuma, az intézmény több mint 450 éves múltja, a Kecskeméti Református Egyházközség és Kollégiumának összetartó ereje.

A 2013/2014-es a 19. tanév a Kecskeméti Református Általános Iskola életében. Az 1994-es kezdetet éppúgy, mint a mai napokat a hit bátorsága, az elszántság, a remény jellemezte. Az első tanév sikeres lezárása után évről évre jelentős létszámbeli gyarapodás mutatta, hogy az itt folyó munka elfogadott és eredményes.

      Célunk az iskola múltjának, hagyományainak megfelelően a református hitelvek, etikai normák szerint a legmodernebb és legmagasabb szintű tudományos ismereteket nyújtva végezni a nevelő-oktató munkát.

      174-es évekből származik az iskola ma is érvényes jelmondata ókori bölcsesség: „Crescit sub pondere palma” – Teher alatt nő a pálma. Régi hagyomány szerint a pálma ágait lekötötték, hogy a szél ne kapjon bele, azaz ne tépje ki a gyenge gyökereket. Így a törzs és a gyökér erőteljesebben tud növekedni. A mai diákok számára ez azt jelenti: ha a diák megfelelően terhelt, fegyelemben él, akkor nő a tudása. A címerben a pálma emlékeztet erre, ami az ókori mondavilágban az élet fája. A könyv a szépen megerősödött fa mellett a biblia, a keresztyén ember legfontosabb könyve. Iskolánkban a korszerű műveltség megszerzése mellett fontos célunk a hitben való növekedés.

      Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartjuk az alapkészségek olyan szintű elsajátítását, amelyek lehetővé teszik a felső tagozaton az életkornak megfelelő tanulást. Igény szerint minden tanulónk számára napközis ellátást, illetve a felső tagozaton tanulószobát biztosítunk.

      A 2007/2008-as tanévben a kollégium uszodájának lehetőségeit kihasználva indítottuk el első úszó tagozatos osztályunkat. Tehetséges úszóink a versenyeken kiválóan helyt állnak.

      Folyamatosan megújuló kínálatunk legkeresettebb tagozata a négy éve bevezetett angol/német két tanítási nyelvű osztály. A program célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.

      Azokban az osztályokban, ahol nem emelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelveket (angol, német) az 1. évfolyam második félévétől szakkör keretében majd csoportbontásban folytatjuk a munkát. Felső tagozaton a magyar irodalmat és nyelvet, a matematikát, a háztartástant és a számítástechnikát is csoportbontásban tanítjuk.

      Az indulás óta és a mai napig is célunk és feladatunk tanulóink minél jobb felkészítése a középiskolai tanulmányokra. A 6. osztály elvégzése után legjobb diákjaink automatikusan léphetnek át gimnáziumunk hatosztályos képzésébe. A nálunk végzett 8. osztályosok érdeklődésüknek megfelelően választhatják gimnáziumunk négyosztályos képzését vagy bármely középiskolát.

      Tanulóinkat a tudás fegyverével felvértezve több tanulmányi versenyre készítjük fel és indítjuk el, hogy a nemes versengések acélozzák őket, és egyéni sikerük által elismerést, megbecsülést szerezzenek iskolánknak. Tehetséges diákjaink városi, megyei, országos és református versenyeken egyaránt szép eredményt érnek el.

      A szakkörök és a sportolási lehetőségek sokszínűségével biztosítunk lehetőséget a gyermekek személyiségének minél teljesebb kibontakozásához. A természetet kedvelő kollégáink évente szerveznek sítábort, és rendszeresen vezetnek természetjáró túrákat. A cserkészcsapatba való bekapcsolódással sajátos hitbeni és gyakorlati ismereteket, helytállást és nagyszerű élményeket szerezhetnek a hozzánk érkezők. Zeneszerető diákjaink számára az M. Bodon Pál Zeneiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban. Ezekkel a lehetőségekkel azt szeretnénk biztosítani, hogy gyermekeink vidám, kiegyensúlyozott, érdeklődő diákok legyenek.

      Abban az életkorban vannak közöttünk és ránk bízva a gyermekek, amikor a legnyitottabbak és a legfogékonyabbak. Éppen ezért nagy a felelősségünk, hogy megismerjék azokat az etikai, erkölcsi normákat, amelyek egy életen át segítenek számukra eligazodni a különböző élethelyzetekben. A hittan órákon játékosan sok csodálatos történeten keresztül ismerkedhetnek meg a gyermekek a Biblia történeteivel, tanításaival. Olyan énekeket tanulnak a gyerekek, amelyek, egész életüket végigkísérik. Bibliai, anyanyelvi és zenei kincsestárra tesznek szert. A zsoltárok és a dicséretek kapaszkodót jelentenek a bajban lévőnek, erőt adnak a gyöngének, lendületet a lankadónak, vigaszt a szomorkodónak. Imádkozni tanítanak és segítik kifejezni az örömöt. A tanév során az osztályok két napot töltenek az erdei iskola jellegű Emmaus-házban, ahol diákjaink hittanoktatók, lelkészek és osztályfőnökük vezetésével kötött és szabad programokon vesznek részt. A gyülekezettel karöltve azon vagyunk, hogy ifjaink az egyház és a gyülekezet életét is megismerhessék. Havonta családi istentiszteleten egy-egy osztály vállalja a lelkész melletti szolgálatot, „szereplést”: igeolvasást, imádságot, éneklést, versmondást.

 

      A nevelés területén végzett munkánkat tartjuk az iskolai célkitűzések egyik fő feladatának. Választott igénk mindig eligazít ebben:

 

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

                                                                  Péld.22,6)

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk