Beiskolázás

Tájékoztatás a kedves szülők számára, 2020/2021 tanévről szóló beiskolázásról, nevelési és oktatási programról.

Iskolánk nevelési és oktatási programja

,

1. Iskolánk nevelési és oktatási programja

Az iskola pedagógusainak és munkatársainak célkitűzéseit a Példabeszédek 22. rész 6. versének szavai határozzák meg: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”. Ez az igevers azt jelenti a gyakorlatban, hogy iskolánk az alapismeretek, biztos elsajátíttatásán, a tudás megszerzésén túl szilárd erkölcsi alapokat kíván nyújtani az itt tanulók számára. Iskolánk tanulói jelmondata jól ismert: Teher alatt nő a pálma. Ahogyan a fiatal facsemete erős, sudár fává nő az évek során, gyermekeink úgy válnak egyre okosabb, az őket körülvevő világból egyre több mindent észrevevő, felfogni képes fiatalokká. Az alsó tagozat feladata, hogy az írás, olvasás, számolás tanítása révén ezek az ismeretek készség szintűvé váljanak a felső tagozatra, ahol már az önálló tanulás képességét várjuk el. Erkölcsi nevelésünkben zsinórmértékünk a Biblia. Ennek megfelelően az általános humán, emberi normák és értékek (szeretet, tisztelet, önfeláldozás, hűség, áldozathozatal másokért, szorgalom, kitartás) közvetítését, képviseletét és integrálását nagyon fontosnak tartjuk.

Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk: minden tanulónk egyedi vonásokkal, értékekkel rendelkező személyiség. Pedagógiai munkánk célja a személyiségjegyek legteljesebb kibontakoztatása, sokszínű differenciáét foglalkozásokon min tanórán, mind tanórán kívül. Ebből fakadóan kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást (szakkörök) és a felzárkóztatást (korrepetálások), melyben az iskolában dolgozó tanítók, tanárok mellett fejlesztőpedagógusok, valamint külső segítségként gyógypedagógusok vesznek részt. Az alapképzést kiegészítő, választható foglalkozások, tevékenységi formák, szakkörök, melyek lehetőség és igény szerint változnak:

Matematika: 3-8. osztály

Művészeti tevékenységek:

• rajz 1-4. o., 5-8. o.

• népi tánc

sportolási lehetőségek:

• atlétika

• kosárlabda

• floorball

• úszás

• futball

• torna

• sakk 1-6. o.

cserkészet: alsó, felső

Táborozás:

• nyári emmausi táborok

• sítábor

• cserkésztáborok

• ausztriai angol-német tábor

Külön szeretném kiemelni iskolánk ének-zenei tehetséggondozó tevékenységét, melyet kiváló versenyeredmények, fellépések, kórustalálkozók sikerei igazolnak. Iskolánknak két kórusa van: a 3-4. osztályosok a Kicsinyek kórusa, míg a felső tagozatosok az iskolai kórus tagjai lehetnek. Kórusunk kétszer is koncertezett a MÜPA-ban, melyet CD-felvétel is őriz. Ezt a színvonalas zenei nevelést tovább árnyalja, finomítja az M. Bodon Pál Zeneiskola közreműködése: iskolánkban kihelyezett tagozat működik, tanulóink, több mint 200-an, szabadon választhatnak hangszeres zenét, és szolfézs valamint hangszeres óráikat az alsó tagozaton itt, az iskola épületében tartják meg a zeneiskola szakos tanárai.

Ének-zene oktatásunk magas színvonalának elismerése, hogy immár 4 éve a Kodály Intézet nemzetközi tanárképzésében gyakorlóiskola vagyunk, ettől a tanévtől pedig az országban az első vidéki mintaiskola vagyunk.

Tanulóink igen sok versenyen vesznek részt. Ezekre szintén tanórán kívül vagy szakkörökön készítik fel nevelőink őket. Hagyományosan részt veszünk:

• Bibliai történetmondó

• Zsoltáréneklő

• Matematika

• Mesemondó

• Versmondó

• Szép kiejtési

• Anyanyelvi

• Idegen nyelvi

• Történelem

• Népdaléneklő

• Rajz

• Sport versenyeken.

Az Országos Bibliaismereti Versenyt iskolánk hirdeti, szervezi és rendezi meg 20. éve. Az idei évben is a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei szervezője iskolánk. A megye általános iskolái közül a legeredményesebbek vagyunk a matematika oktatása terén, országos viszonylatban dobogós helyen állunk.

2. Intézményi illetve tantárgyi erősségeink, különlegességeink

Iskolánkban a nevelés teljes egészét, minden területét meghatározzák református hitelveink, melyek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket. Minden itt tanuló számára lehetőséget kínálunk arra, hogy magas szintű művészeti nevelésben lehessen része, melyek eszköze és színtere a már említett kórusok illetve kihelyezett zeneiskolai tagozat. Az egészségmegőrzés, az igényes testkultúra, az „ép testben ép lélek” gondolatának megvalósítása különösen fontos elgépiesedett világunkban. Az úszás, amely mindennapos testnevelés bevezetéséből fakadó többlet testnevelésórák miatt mindenki számára elérhető mozgásforma, ezt az igényt szeretné kielégíteni. A sportág népszerűsítéséért eddig kétszer megrendezett Univer 24, Az úszás ünnepe versenyt iskolánk nyerte meg a nagyiskola kategóriában. Idegen nyelvek ismerete, tudása szintén elengedhetetlen fegyvere a felnövekvő nemzedéknek, amint ezt már a szülők is megtapaszthatják saját életükben. Az idegennyelv-oktatás magas színvonalú iskolánkban. Nemcsak a két tanítási nyelvű osztályokban helyezzünk nagy hangsúlyt az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére, hanem valamennyi képzési formában; a 4. évfolyamtól is, amikortól a nyelvtanulás kötelezővé válik. Németországi testvériskolai kapcsolat kiépítésére került sor a németországi Meine városából. A Kecskeméti Református Általános Iskola ÖSD nyelvvizsgahely lett. Országos, megyei és városi matematikaversenyeken sorra dobogós helyeken végeznek a refis diákok. Kiválóan felkészült szaktanárok tanítják a matematikát iskolánkban, 2.-4. évfolyamon külön csoportban foglalkoznak a kiemelkedően tehetséges gyerekekkel tanítási órakeretben, majd 5. évfolyamtól képességek szerint csoportra bontjuk tanítványainkat ezen tantárgyi órákon. Ugyanígy csoportban tanítjuk 6.-8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalmat, valamint az idegen nyelvet is 5. évfolyamtól. A természettudományok megszerettetése, tapasztalati úton való tanítása a célunk. Az 5. évfolyamon a Tánc és dráma tantárgyat bevezettük, s a szabadon választható órakeret terhére ezen az évfolyamon is megmaradt az informatika.

3. Lehetőségek és kötöttségek az egyházias (hitben való) nevelés területén

A hetet minden hétfőn az 1. órában hétkezdő áhítattal kezdjük a templomban. Itt, az első évfolyam kivételével, akik csak a tanév vége felé jönnek először, minden tanulónak kötelező a megjelenés. A tanítás egyéb napokon reggel bibliaolvasással, rövid áhítattal, közös imádsággal kezdődnek, majd közös imádsággal fejeződik be a nap az utolsó tanítási órán. Heti 2 református hit- és erkölcstan tanóra van a gyermekek órarendjében, s 4-6. évfolyamon heti 1 egyházi énekórán a gyülekezeti énekeinket tanulják a gyermekek. A 7-8. évfolyam a hit- és erkölcstan óra keretében készül fel a konfirmációra. Havonta egy vasárnap a 11 órai istentiszteletre hívjuk és várjuk a családokat a gyermekekkel együtt Családi istentiszteleteinkre. Más vasárnapokon a szülőket a templomba, a gyermekeket az istentisztelettel egyidőben zajló gyermekistentiszteletre hívjuk és várjuk. Az első évfolyamra járók családjait minden hónap első vasárnapján a gyönyörű díszterembe várjuk a Templomnyitogató istentisztelet alkalmaira. Itt az évfolyam családjai lehetnek együtt lelkészeinkkel, az iskola tanítóival, hittan oktatóival. Hadd említsem meg külön az egyházközség Emmaus házát –erdei iskolához hasonló létesítményét-, ahol majd minden tanévben 2-2- napot eltöltenek gyermekeink. Szívesen mennek oda, ahol nem iskolai keretek között hitük alapjai erősödnek, a nagyobbak már az alapokra építkezést is elkezdik ezeken a hitmélyítő alkalmakon.

4. A tanulók napirendje

Házi rendünk értelmében a tanulók 7.30-ig meg kell, hogy érkezzenek az iskolába. Az 1. órára 7.45-kor csöngetnek be. A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünettel, kivéve a 2. szünetet, az ún. tízórai szünetet, mely 15 perces. A tanítási órák után, melyeket többnyire az osztálytanító tart, az ebédeltetés idején veszi át a napközis nevelő. Ebéd után játékidő van, majd 14.30-tól újból tanulás, a házi feladatok elvégzése zajlik, illetve felkészülés a következő tanítási napra. 16.15-kor uzsonnáznak a gyermekek, 16.30-kor mehetnek haza. 17 óráig biztosítunk összevont ügyeletet azoknak, akikért nem tudnak a kedves szülők, hozzátartozók korábban jönni. A napközis munkát a tanulás, az iskolai munka szerves részének tekintjük, így alsó tagozatban ezt mindenkire nézve kiterjesztjük.

5. A képzés belső szakaszai

8 évfolyamos általános iskola a miénk. Az általános iskolai képzésben a NAT tagozódását követjük: 1-4. évfolyam (ún. kis felmenő rendszerben 1-2. oszt. valamint 3-4. szakaszokra bontva), 5-6. és 7-8. évfolyam. Az alsó tagozaton egy tanítónő irányítja az osztályt, és ott csak 1-1- tantárgy kapcsán (idegen nyelv, hittan, néptánc, ének, számítástechnika, matematika) jelenik meg más tanár. A felső tagozatban szaktanárok tanítanak. Ekkorra alkalmassá válnak a tanulók arra, hogy több tanár elvárásának feleljenek meg.

6. A továbbhaladás, továbbtanulás útjai

A fenntartó, a Kecskeméti Református Gimnázium és a Kecskeméti Református Általános Iskola vezetésének közös megállapodása, hogy az általános iskolából a gimnáziumba történő felvétel írásbeli dolgozat valamint szaktanárok javaslata alapján történik, illetve a tagozatos felvételt a gimnázium szóbeli felvételihez is kötheti. Tanulóinknak a 8. osztály befejezése után lehetősége van a város más típusú (szakközépiskola, szakiskola) képzési rendszerét választani.

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk